Informácie v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Vytvorenie a správa webovej stránky

Centrum aplikovaného výskumu a inovácií pre celoživotné vzdelávanie

Donau-Universität Krems

Dr. Karl Dorrek Straße 30

3500 Krems

Zastúpené prostredníctvom Dr. Stephanie Nestawal

 

Účel

Webová stránka https://digivil.eu sa používa na informácie a šírenie výsledkov týkajúcich sa INTERREG projektu Digital Village (DigiVil), financovaného Európskou úniou.

Obsah a zodpovednosť

Všetky texty na webovej stránke boli starostlivo skontrolované. Bez ohľadu na to však nemožno poskytnúť žiadnu záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.

Odkazy a referencie

digivil.eu obsahuje odkazy na iné internetové zdroje, ktoré sú úplne nezávislé od tohto portálu. Prevádzkovatelia webovej stránky nemôžu poskytnúť žiadne zmluvné prehlásenie ani záruku týkajúcu sa presnosti, úplnosti alebo pravdivosti informácií obsiahnutých v niektorom z týchto hypertextových odkazov alebo akejkoľvek inej internetovej stránke. Prístup na akúkoľvek inú internetovú stránku prepojenú s webovou stránkou digivil.eu je na vaše vlastné riziko.

Projektový tím podieľajúci sa na realizácii stránky digivil.eu týmto výslovne prehlasuje, že v čase vytvorenia hypertextového odkazu nebol na daných stránkach rozoznateľný žiadny nezákonný obsah. Tím digivil.eu nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo prepojených stránok/ stránok v súvislosti s hypertextovým odkazom. Tím digivil.eu sa preto týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých odkazovaných/prepojených stránkach, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu.

Ochrana údajov

 

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems (Donau-Universität Krems)

Centrum aplikovaného výskumu a inovácií pre celoživotné vzdelávanie

Donau-Universität Krems

Dr. Karl Dorrek Straße 30

3500 Krems

Tel.: 02732 893-0

E-Mail: stephanie.nestawal@donau-uni.ac.at (obsahová stránka)

datenschutz@donau-uni.ac.at (ochrana osobných údajov)

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: MMag. Katharina Ranjan je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných na tejto webovej stránke, konkrétne:

IP adresa používateľa spolu s údajmi v čase požiadavky, cieľ požiadavky, množstvo prenesených dát, správa o úspešnosti požiadavky, použitý prehliadač, použitý operačný systém a internetová stránka z ktorej bol uskutočnený prístup (ak sa tento prístup uskutočnil cez odkaz). Tieto údaje slúžia výlučne na zaistenie bezpečnosti systému a spracováva ich náš spracovateľ Acriba GmbH (poskytovateľ hostingu). Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (oprávnený záujem) a zákon č. 18/20128 Z.z. .

Wordfence: Na ochranu pred kybernetickými útokmi sa na tejto webovej stránke v našom oprávnenom záujme používa firewall od spoločnosti Defiant Inc. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Mural: Aby sme sa zoznámili s pracovnými postupmi v projekte, mámena stránke vložené digitálne tabule vizializačnej a kolaboračnej platformy Mural. Ak si ich chcete prezrieť, budete automaticky prepojení na príslušné nástenné plochy v rámci platformy Mural. S tým súvisiace súbory cookie môžete spravovať voľne podľa vlastného uváženia. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na: https://www.mural.co/terms/privacy-policy

Padlet: Aby sme sa zoznámili s pracovnými procesmi v projekte, máme na stránke vložené digitálne tabule aplikácie Padlet. Ak si ich chcete prezrieť, budete automaticky prepojení do príslušných rozhraní Padletu.

Prenos údajov do tretích krajín (vložené služby): Upozorňujeme, že aktívnym kliknutím na príslušné náhľadové obrázky súhlasíte s prenosom údajov do zabudovaných služieb, teda vašich osobných údajov (napr. IP adresy) do tretej krajiny (USA). Tieto vstavané služby môžu spadať do oblasti 50 zákonníka USA § 1881(b)(4) a ako také podliehajú dohľadu zo strany spravodajských agentúr USA podľa 50 zákonníka USA § 1881a („FISA 702“). Preto nie je možné zaručiť súlad s európskymi požiadavkami na ochranu údajov. Prenos vašich údajov do tretej krajiny na konkrétny účel sa uskutočňujú na základe ustanovenia o výnimke v článku 49 ods. 1 písm. a) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tým, že nám po vysvetlení rizík dáte svoj implicitný súhlas.

Odkazy na sociálne siete: Na webových stránkach sú integrované odkazy na sociálne siete Facebook, Twitter a Instagram. Ak by ste chceli zdieľať informácie z našej webovej stránky prostredníctvom sociálnych sietí, pozrite si prosím príslušné oznámenia o ochrane údajov o účele a rozsahu zhromažďovania a ďalšieho spracovania údajov, ako aj o použití údajov ich prevádzkovateľmi, vrátane vašich práv a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia:

Zásady ochrany osobných údajov služby Twitter

Zásady ochrany osobných údajov na Instagrame

Zásady ochrany osobných údajov na Facebooku

Ďalšie odkazy: Stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy na webové stránky iných účastníkov internetu sú poskytované ako služba na pokrytie prípadných ďalších informačných potrieb pristupujúcej strany. Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems nemá vplyv na ich obsah. Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems nepreberá žiadnu zodpovednosť za tento obsah. Za obsah a správnosť takto uvedených informácií je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ prepojenej webovej stránky.

Kontakt: Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na webovej stránke (e-mailová adresa a pod.), budú vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracované za účelom vybavenia žiadosti a pre doplňujúce otázky. Právnym základom je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pre uplatnenie vašich práv na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo vznesenie námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov sa obráťte na vyššie uvedenú kontaktnú osobu alebo subsidiárne na osobu zodpovednú za ochranu údajov.

V prípade akýchkoľvek sťažností sa obráťte na rakúsky úrad na ochranu údajov (http://www.dsb.gv.at).

Ochrana osobných údajov a kontakt

Interná časť webovej stránky pre projektových partnerov