Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je zlepšiť spoluprácu kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémoch a podporiť tak rozvoj ďalších digitalizačných prístupov v rámci celého slovensko-rakúskeho programového územia.

Prostredníctvom nových foriem spolupráce – napríklad medzi mestami a obcami a univerzitou a prostredníctvom prenosu poznatkov z univerzitného prostredia do regiónov by sa mal lepšie využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý digitalizácia ponúka. Potenciál cezhraničnej spolupráce sa bude posudzovať v rámci skupinových rozhovorov (fokusných skupín) a realizovať pomocou pilotných aktivít. Výsledky týchto pilotných projektov a hodnotiacich a formatívnych workshopov budú zhrnuté v digitalizačnej príručke a katalógu opatrení, ktoré budú tvoriť základ pre prenos poznatkov aj do iných miest a obcí, ako aj regiónov.

Strategické ukotvenie projektu by sa malo zabezpečiť aj cez vytvorenie udržateľnej koncepcie pre sieť cezhraničných inkubátorov, ktorá by mala slúžiť na podporu virtuálnych pracovných a vzdelávacích priestorov a digitálnych inovačných a vzdelávacích laboratórií v prihraničnom regióne.

Inkubátor

Digitalizačná príručka 

Hodnotiaci nástroj

Pilotný projekt v oblasti manažmentu infraštruktúry

Pilotný projekt v oblasti životného prostredia

Pilotný projekt v oblasti kultúry a turizmu

Koncepia siete inkubátorov

V spolupráci s obcami v rakúsko-slovenskom pohraničí bol v rámci projektu DigiVil vypracovaný koncept inovačnej a kooperačnej siete, ktorá má priniesť udržateľnú pozitívnu zmenu kvality života obyvateľov.

Základom je spojenie odborných znalostí z rôznych odborov, ktoré by malo prispieť k výraznému zvýšeniu inovačnej efektívnosti a inovačných a výskumných výstupov prostredníctvom spolupráce jednotlivých projektových partnerov v programovej oblasti. Hlavnými témami koncepcie sú prenos poznatkov, regionálny rozvoj prostredníctvom inovačného manažmentu a digitalizácie, ako aj podpora regionálnej spolupráce medzi etablovanými podnikmi, investormi, potenciálnymi zakladateľmi a start-upmi a vedou a vzdelávaním v prihraničnom regióne.

 • 100% 100%

DIGIVIL GUIDE

Príručka DigiVil poskytuje odpovede na otázku, ako možno podporiť digitalizáciu na úrovni obcí, aby obce mohli využiť potenciál digitalizácie. Zdôrazňujú sa potenciály digitalizácie, ako aj faktory, ktoré podporujú úspešnú implementáciu. Nasleduje pohľad na súčasný stav digitalizácie v regióne projektu a výzvy, ktorým obce pri digitalizácii čelia. Na záver príručka uvádza možné kroky, ktoré môžu prispieť k podpore procesov digitalizácie na úrovni obcí.

Obsah tejto príručky vychádza z kvalitatívnych údajov získaných počas realizácie projektu DigiVil v priebehu expertných rozhovorov, fokusových skupín, strategických workshopov s rozhodovacími orgánmi samospráv. 

 

 • 100% 100%

DIGIVIL KOMPAS

Kompas DigiVil pomáha samosprávam pri sebahodnotení ich digitálnej pripravenosti a činnosti a poskytuje tipy na ďalšie kroky rozvoja. DigiVil Compass ponúka:

 

 • 2 rôzne prieskumy zohľadňujúce rôzne veľkosti obcí
 • 3 tematické oblasti (formovanie zmien, vytváranie pridanej hodnoty, rozvoj obce) poskytujú všeobecný prehľad
 • 14 tematických oblastí o pripravenosti obce konať digitálne sa analyzuje a spracúva
 • 6 úrovní rozvoja uľahčuje interpretáciu výsledkov
 • Jednotlivé odporúčania na opatrenia pre každú tematickú oblasť poskytujú vodítka na realizáciu

 

Ako doplnok ku kompasu sme pripravili aj kompaktný kurz, ktorý je určený na výučbu základov úspešného formovania procesov digitalizácie obcí.

 • 100% 100%

PILOTNÝ PROJEKT MANAŽMENT INFRAŠTRUKTÚRY odpadového hospodárstva

Pilotný projekt mesta Dunajská Streda bol venovaný odpadovému hospodárstvu s využitím senzorovej technológie. Na tento účel bola vypracovaná a realizovaná koncepcia digitálneho systému nakladania s odpadmi, v rámci ktorej bolo zakúpených 21 podzemných kontajnerov na odpad, ktoré boli k dispozícii výlučne pre občanov. Tieto kontajnery boli vybavené elektronickými čipmi a snímačmi, a tak ich možno spravovať digitálne. Pomocou rádiovej technológie LoRaWAN je možné bezkontaktné meranie množstva a teploty odpadu. 

Občania môžu bezkontaktne odomknúť kontajnery na odpad prostredníctvom elektronického uzamykacieho systému a prostredníctvom špeciálnej aplikácie si pozrieť polohu, úroveň naplnenia a prípadné poruchy kontajnerov na odpad. 

Mestskej správe systém ponúka možnosť centrálne monitorovať kontajnery na odpad (úroveň naplnenia, teplota, uzamknutie) a na základe zozbieraných údajov optimalizovať plánovanie trasy zberu odpadu.

  

 • 100% 100%

PROSTREDIE PILOTNÉHO PROJEKTU: Digitálny záznam populácie rastlín

Staré Mesto je treťou najmenšou, ale najhustejšie osídlenou mestskou časťou Bratislavy, spoločenského, kultúrneho, politického a turistického centra Slovenska. V pilotnom projekte sa za účasti miestnych zainteresovaných strán zistil stav vegetačného fondu Starého Mesta, vykonala sa inventarizácia a hodnotenie a na základe toho sa vytvorila digitálna mapa stromov a zelene. 

Digitálna mapa stromov a zelených plôch poskytuje rozhrania pre administratívu a občanov a umožňuje zobrazenie rôznych vrstiev, grafických symbolov a funkcií.

Občania môžu pomocou QR štítkov na stromoch zobraziť informácie o druhoch stromov a nahlásiť problémy (napr. choré alebo poškodené stromy).

V administratíve slúži digitálna mapa ako podpora pri správnych konaniach v oblasti ochrany drevín (najmä pri konaniach o výruboch), umožňuje viesť prehľadnú evidenciu jednotlivých stromov, a tým aj kontrolu predpísanej náhradnej výsadby.

 

 • 100% 100%

PILOTNÝ PROJEKT V OBLASTI KULTÚRY: História do vrecka

 

Mesto Svätý Jur v rámci projektu DIGIVIL sprístupnilo verejnosti časti svojich historických pamiatok a kultúrneho dedičstva pomocou vírusovej a rozšírenej reality a vzalo záujemcov na digitálnu cestu časom. Občania, turisti, turistické skupiny a školské skupiny majú možnosť absolvovať virtuálnu prehliadku rôznych kultúrnych hodnôt mesta. Vďaka zapojeniu miestnych historikov a zainteresovaných strán sa podarilo novým spôsobom oživiť zaujímavé artefakty, ako sú ľudové remeslá, historické budovy a pamiatky.

 

 • 100% 100%

Strategicki partneri

Ochrana osobných údajov a kontakt

Interná časť webovej stránky pre projektových partnerov