Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je zlepšiť spoluprácu kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémoch a podporiť tak rozvoj ďalších digitalizačných prístupov v rámci celého slovensko-rakúskeho programového územia.

Prostredníctvom nových foriem spolupráce – napríklad medzi mestami a obcami a univerzitou a prostredníctvom prenosu poznatkov z univerzitného prostredia do regiónov by sa mal lepšie využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý digitalizácia ponúka. Potenciál cezhraničnej spolupráce sa bude posudzovať v rámci skupinových rozhovorov (fokusných skupín) a realizovať pomocou pilotných aktivít. Výsledky týchto pilotných projektov a hodnotiacich a formatívnych workshopov budú zhrnuté v digitalizačnej príručke a katalógu opatrení, ktoré budú tvoriť základ pre prenos poznatkov aj do iných miest a obcí, ako aj regiónov.

Strategické ukotvenie projektu by sa malo zabezpečiť aj cez vytvorenie udržateľnej koncepcie pre sieť cezhraničných inkubátorov, ktorá by mala slúžiť na podporu virtuálnych pracovných a vzdelávacích priestorov a digitálnych inovačných a vzdelávacích laboratórií v prihraničnom regióne.

Inkubátor

Digitalizačná príručka 

Hodnotiaci nástroj

Pilotný projekt v oblasti manažmentu infraštruktúry

Pilotný projekt v oblasti životného prostredia

Pilotný projekt v oblasti kultúry a turizmu

Koncepia siete inkubátorov

V spolupráci s mestami a obcami rakúsko-slovenskej pohraničnej oblasti má v rámci projektu DigiVil vzniknúť inovačná a kooperačná sieť, ktorá z dlhodobého hľadiska pozitívne zmení kvalitu života obyvateľov.

Základom je spojenie expertízy z rôznych odborov a spolupráca projektových partnerov v programovej oblasti, čo by malo prispieť k výraznému zvýšeniu inovačnej efektívnosti a inovačných a výskumných výstupov. Nosnými témami koncepcie sú transfer poznatkov, regionálny rozvoj prostredníctvom inovačného manažmentu a digitalizácie, ako aj podpora regionálnej spolupráce medzi etablovanými hospodárskymi subjektmi, investormi, potenciálnymi začínajúcimi podnikateľmi a start-upmi, ako aj vedou a vzdelávaním v pohraničnom regióne.

 

  • 95% 95%

Digitalizačná príručka 

Na základe analýzy „digitálnej zrelosti“ na príklade miest a obcí zapojených do projektu v prihraničnom regióne bude vypracovaná koncepcia regionálneho rozvoja v zmysle digitalizačnej príručky vrátane katalógu opatrení.

Za týmto účelom sa aktívne zapoja do workshopov na posúdenie digitálnej zrelosti a potenciálu digitálneho rozvoja regiónu aj cieľové skupiny (zástupcovia miest a obcí, inkubátory, regionálni partneri a regionálne združenia). Okrem toho sa uskutočnia s vybranými odborníkmi a regionálnymi aktérmi aj skupinové rozhovory (fokusné skupiny), ktoré definujú rámcové podmienky a trendy, význam a vývoj faktorov lokality, ako aj príležitosti a riziká digitalizácie.

 

 

  • 90% 90%

Hodnotiaci nástroj

V rámci projektu bude vyvinutý „súbor hodnotiacich nástrojov“, ktorý má mestám a obciam umožniť zhodnotiť ich aktuálny stav digitalizácie a tiež identifikovať oblasti na zlepšenie a potrebné možnosti s ohľadom na výhody používania technologických/digitálnych nástrojov.

Zároveň sa zaznamenáva a vizualizuje potenciál rozvoja jednotlivých miest a obcí a identifikujú sa návrhy a nápady (potrebné úpravy). Tento proces sprevádza interdisciplinárna skupina odborníkov v rámci skupinových rozhovorov (fokusných skupín) a workshopov. Cieľom je podpora miest a obcí v ich rozvoji smerom k modernému priestoru na život, prácu a vzdelávanie.

 

  • 95% 95%

PILOTNÝ PROJEKT MANAŽMENT INFRAŠTRUKTÚRY odpadového hospodárstva

 

Pilotný projekt Dunajskej Stredy sa venuje manažmentu infraštruktúry odpadového hospodárstva pomocou senzorovej technológie. V rámci projektu sa vypracuje a realizuje koncepcia digitálneho systému odpadového hospodárstva, pričom sa pre potreby obyvateľov mesta zakúpi 21 kontajnerov na odpad, ktoré budú čiastočne osadené v zemi. Tieto kontajnery sú vybavené elektronickými čipmi a senzormi a možno ich teda spravovať digitálne. Takto zozbierané údaje majú poskytnúť informácie o stave naplnenia a prepravných trasách kontajnerov, ale zároveň slúžiť aj na meranie detailov ako je teplota a emisie CO2, napríklad aby sa predišlo samovznieteniu alebo inému poškodeniu kontajnerov.

Na rozdiel od metód, ktoré sa už používajú na iných miestach, má byť táto aplikácia vyvinutá ako „open source modul“ a mobilný operačný systém s cieľom ponúknuť mestám a regiónom, ktoré prejavia záujem, možnosť bezplatného využívania aplikácie. Prístup k týmto inteligentným nádobám na odpad bude zabezpečený prostredníctvom čipu. Okrem toho sa zvažuje implementácia participačného/motivačného programu pre obyvateľov s rôznymi benefitmi.

 

  • 85% 85%

PILOTNÝ PROJEKT V OBLASTI ŽIVOTNĚHO PROSTREDIA: Pasportizácia

Bratislava-Staré Mesto je treťou najmenšou, no najhustejšie obývanou mestskou časťou Bratislavy, spoločenského, kultúrneho, politického a turistického centra Slovenska. V pilotnom projekte sa zistí stav vegetácie v rámci mestskej časti Staré Mesto, vykoná sa inventarizácia a posúdenie stavu a na základe toho sa vytvorí digitálny inventár porastov.

Občania následne získajú prístup k digitálnej forme tohto inventáru a môžu si online zistiť podrobnejšie informácie o príslušnom strome. V rámci projektu sa počíta aj s participáciou občanov, aby mohli priamo cez aplikáciu nahlásiť aktuálny stav a najmä poškodenie stromu. Cieľom je pomocou moderných technológií vytvárať a podporovať spoločné povedomie o mestskej vegetácii a zároveň ju optimalizovať, čo by malo byť prínosom aj pre bezprostredné okolie a panorámu mesta.

 

  • 95% 95%

PILOTNÝ PROJEKT V OBLASTI KULTÚRY: História do vrecka

 

Mesto Svätý Jur v rámci projektu DIGIVIL sprístupní verejnosti časti svojich historických pamiatok a kultúrneho dedičstva prostredníctvom rozšírenej reality a prevedie záujemcov digitálnou cestou časom. Pre občanov, turistov, cestovateľov a školské skupiny sa vyvinie aplikácia, ktorá ponúkne virtuálny prístup k najrozmanitejším kultúrnym pamiatkam mesta. Plánuje sa digitalizácia a virtualizácia rôznych artefaktov od ľudových remesiel až po historické budovy a pamiatky.

V duchu participatívneho prístupu by sa občania mali stať tvorcami obsahu spolu s historikmi. Používatelia aplikácie nie sú vnímaní len ako spotrebitelia, resp. konzumenti obsahu, ale pôsobia ako aktívni spolutvorcovia pri spracovávaní histórie svojho mesta a regiónu.

 

  • 95% 95%

Strategicki partneri

Ochrana osobných údajov a kontakt

Interná časť webovej stránky pre projektových partnerov