Konferencia DigiVil

Konferencia DigiVil – podpora digitalizácie v mestách a obciach

Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je podpora digitalizácie na komunálnej úrovni. V rámci tohto projektu sa uskutoční konferencia, ktorá sa zameriava na zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, pracovníkov miestnych, regionálnych a centrálnych inštitúcií v štátnej správe, aktérov regionálneho rozvoja vo verejnej a súkromnej sfére, ale aj širokú verejnosť a ponúka nasledovný program:

  • Spoločenské trendy a digitalizácia v mestách a obciach
  • Princípy Smart Village – posilnenie vidieckych oblastí prostredníctvom digitalizácie
  • DigiVil Kompas – sebahodnotiaci nástroj na posúdenie digitálnej pripravenosti miest a obcí
  • Tri pilotné projekty digitalizácie v mestách a obciach:
  • Manažment infraštruktúry odpadového hospodárstva – optimalizácia trasy zberu komunálneho odpadu prostredníctvom inteligentných kontajnerov na odpad.
  • Kultúra – zhmotnenie histórie a kultúrneho dedičstva prostredníctvom rozšírenej a virtuálnej reality.
  • Životné prostredie – správa stavu stromov v meste a zvyšovanie povedomia prostredníctvom digitálnej inventarizácie vegetácie.
  • Spoznajte tiež inovatívne start-upy a ich nápady na zlepšenia života v mestách a obciach.

Dátum a čas: 1.12.2022, 13:00 – 18:00

Miesto konania konferencie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Účasť na konferencii je bezplatná!

REGISTRAČNÝ ODKAZ

 

Program konferencie vo formáte PDF